Stronę odwiedziło:

03.02.2020r Licytacja prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gliwicach, przy ul. Przyszłości 34/4 o powierzchni użytkowej mieszkalnej 50,00 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 3,70 m2

Gliwice, dnia 30-12-2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt KM 287/17, KM 323/18, KM633/18, KM 1253/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.02.2020r o godz: 12:30 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gliwicach, przy ul. Przyszłości 34/4 o powierzchni użytkowej mieszkalnej 50,00 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 3,70 m2
(1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój)
Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – udział wynosi 140/10000.

należącej do dłużnika: Szlakowski Łukasz

Nieruchomość lokalowa posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00112702/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 134.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 101.175,00 zł,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13.490,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.