Stronę odwiedziło:

01.06.2021r Licytacja nieruchomości : Lokal mieszkalny stanowiący prawo odrębnej własności położony jest w Gliwicach przy ul. Siemińskiego 27/3 (dawna ul. Wieczorka)

Gliwice, dnia 23-03-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 280/17, KM 929/16, KM 1934/16, KM 196/16 , KM 783/18, KM 144/19, KM 145/19, KM 310/19, KM 311/19, KM 23/20
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.06.2021r o godz. 13:00 w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Gliwicach (Wydział II Cywilny – wejście od ul. Powstańców Warszawy 23) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej oraz udziałem w prawie własności gruntu wynoszącym 63/1000: lokal mieszkalny stanowiący prawo odrębnej własności położony jest w Gliwicach przy ul. Siemińskiego 27/3 (dawna ul. Wieczorka), powierzchnia użytkowa mieszkalna 134,90 m2. (4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, magazyn-spiżarka, przedpokój) położony na 2 piętrze.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w GLIWICE nr GL1G/00035107/1.

będąca własnością dłużnika:

1.Biopell Sp.z o.o.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 490.8000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 368.100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 49,080,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.