Stronę odwiedziło:

06.02.2022r Licytacja prawa odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Witkiewicza 59A/1. (o powierzchni użytkowej mieszkalnej 46,89 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 6,73m2

Gliwice, dnia 22-12-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KMP 9/19, KM 636/20, KM 513/22, KM 93/21, KM 67/22,
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.02.2023r o godz. 9:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział I Cywilny (wejście od ul. Jana Siemińskiego 10a) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Witkiewicza 59A/1. (o powierzchni użytkowej mieszkalnej 46,89 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 6,73m2 ( lokal składa się z : kuchni, 2 pokoi, łazienki z WC i przedpokoju.)

Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – udział 5362/1805125

Nieruchomość będąca własnością dłużnika:
Grund Rafał,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00091785/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.175,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19.090,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.