Stronę odwiedziło:

06.09.2022r Licytacja nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Gliwice, obręb Stare Łabędy, przy ul. Rzeczyckiej 27 A/8, o powierzchni użytkowej mieszkalnej 50,20 m2, powierzchni przynależnej 8,00m2, (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój (3 kondygnacja – 2 piętro),

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt KM 308/15, KM 683/10, KM 1212/19, KM 1079/20, KM 4652/12, KM 408/15, KM 864/14, KM 1796/18, KM 182/16, KM 307/16, KM 736/20, KM 1201/21,KM 369/22, KM 939/21
Gliwice, dnia 27-06-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.09.2022r o godz. 10:00 w sali nr 215 Sądu Rejonowego w Gliwicach wejście od
ul. o.Jana Siemińskiego 10a (była ul. Wieczorka) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Gliwice, obręb Stare Łabędy, przy ul. Rzeczyckiej 27 A/8, o powierzchni użytkowej mieszkalnej 50,20 m2, powierzchni przynależnej 8,00m2, (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój (3 kondygnacja – 2 piętro), należącej do dłużnika:
Sikora Dariusz

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w GLIWICE nr GL1G/00043723/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 214.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 161.175,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.490,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.