Stronę odwiedziło:

07.06.2021r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Knurów przy ul. Jagiełły 2B/14

Gliwice, dnia 01-04-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 254/14
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
PKO Bank Polski S.A. pełn.Michał Hewelt
ul. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własnosci nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Knurów przy ul. Jagiełły 2B/14
będącej współwłasnością dłużnika:

1.Henel Bogdan, udział 1/2
2.Henel obecnie Walczak Patrycja, udział 1/2

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00062233/1.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 07.06.2021 o godz. 14:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.