Stronę odwiedziło:

07.11.2022r Licytacja nieruchomości – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul.Koraszewskiego 16, działka nr 269

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008, NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 534/20, Km 533/20, Km 577/20, Km 1048/20, KM 275/21
Gliwice, dnia 03.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.11.2022r o godz: 10:30 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach (wejście od ul.Siemińskiego 10a) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul.Koraszewskiego 16, działka nr 269, będącej współwłasnością dłużniczki w udziale 4/6 części

dłużnik: 1.PIWOWAR MARIA – (udział w nieruchomości dłużniczki wynosi 4/6 części)

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w GLIWICE nr GL1G/00010487/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 497.800,00 zł. w tym licytowany udział dłużniczki na kwotę: 331.866,66 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowanego udziału tj. kwotę: 248.900.00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 33.186,66 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.