Stronę odwiedziło:

08.11.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami warsztatowymi z zapleczem socjalno – biurowym, działka nr 298/11 o powierzchni 1264 m2 położonej w gminie Pilchowice miejscowości Kuźnia Nieborowska przy ul. Knurowskiej 15,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt KM 1255/16, KM 1804/10, KM 1108/17, KM 1109/17, KM 1110/17,
KM 1111/17, KM 1112/17, KM 1113/17, KM 535/20
Gliwice, dnia 23.09.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.11.2022r o godz. 14:10 sala 222 w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami warsztatowymi z zapleczem socjalno – biurowym, działka nr 298/11 o powierzchni 1264 m2 położonej w gminie Pilchowice miejscowości Kuźnia Nieborowska przy ul. Knurowskiej 15, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice KW nr GL1G/00038749/4.

należącej do dłużnika:
Multi-Rem Kołkowski Sp.j. w likwidacji

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 284.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 42.600,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.