Stronę odwiedziło:

09.05.2022r Licytacja udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z wbudowanym budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sandomierskiej 21, działka ewidencyjna nr 174, obręb Kozłówka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza  Gliwice, ul.  Kościuszki 30/2

tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl,  email: gliwice6@komornik.pl

konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Sygn. akt Km 1233/20, KM 1106/21, KM  70/22

Gliwice, dnia 18-02-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu   09.05.2022r o godz. 10:00  w sali nr 228  Sądu Rejonowego w Gliwicach (wejście od ul.o.Jana Siemińskiego 10a – była ul. Wieczorka). odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z wbudowanym budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sandomierskiej 21, działka ewidencyjna nr 174, obręb Kozłówka

będącej współwłasnością dłużnika :

Świżewski Marek (udział w nieruchomości 1/2):

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00043955/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 554.00,00 zł w tym licytowany udział wynoszący 1/2 na kwotę 277.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowanego udziału tj. kwotę:  207.750,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowanego udziału w nieruchomości tj. kwotę   27.700,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.