Stronę odwiedziło:

11.02.2019r Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w Gliwicach, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Gwarków 6/4,

Gliwice, dnia 17-12-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 401/17 , VI KM 1661/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.02.2019r   o godz.12:15  w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w Gliwicach, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Gwarków 6/4, powierzchnia 48,60 m2 + piwnica 6,50 m2

 

nieruchomość będąca własnością dłużnika:

Krajewska Jadwiga,

mająca założony zbiór dokumentów w Spółdzielnia Mieszkaniowej „Gwarków”

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 198.600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 148.950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  19.860,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.