Stronę odwiedziło:

13.02.2019r Licytacja udziału dłużniczki w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewidencyjna 1114/202 położona Pilchowice w rejonie ulicy Leboszowskiej

Gliwice, dnia 28-12-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 1264/15 , VI KM 2873/15, VI KM 1904/16, VI KM 1903/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2019r   o godz. 10:00  w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału dłużniczki w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewidencyjna 1114/202 położona Pilchowice w rejonie ulicy Leboszowskiej

będącej własnością dłużniczki:

1.Kucharczyk Jolanta, (udział dłużniczki w nieruchomości wynosi 2/8)

 

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00076989/6.

Udział w nieruchomości nieruchomość oszacowany jest na kwotę:  1.529,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału tj. kwotę:   1.147,13 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwotę 152,95 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji,

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.