Stronę odwiedziło:

13.03.2019r Licytacja ruchomości Spawarka ALFA in ATA 500

Gliwice, dnia 29-01-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 2015/17 , VI KM 1736/17 , VI KM 929/18 , VI 1506/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza mający kancelarię w Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2019 roku o godz. 13.30 odbędzie się w kancelarii komornika w Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/2  pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

  Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p.  ruchomości ilość oszacowania wywoławcza
1 Spawarka ALFA in ATA 500 WSHD nr 26069 1 15.000,00 zł* 11. 250,00 zł*

*) cena z a sztukę

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika tj.

 

RJW Sp.zoo: 44-100 Gliwice, ul. Ceglarska 2, w godzinach 11:00 – 12:00

 

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.