Stronę odwiedziło:

13.09.2021r Licytacja nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gliwicach przy ul.Witkiewicza 62/7,

Gliwice, dnia 01-07-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt KM 245/19, KM 292/19 , KM 359/19 , KM 60/20, KM 185/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.09.2021r o godz. 12.30 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział II Cywilny (wejście od ul. Powstańców Warszawy) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gliwicach przy ul.Witkiewicza 62/7, o powierzchni użytkowej mieszkalnej 42,78 m2 + powierzchni przynależnej piwnicy 2,86 m2 (łącznie 45,64 m2) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00070838/1.

Nieruchomość należąca do dłużnika:
Wołek Artur

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 179.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 134.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.900,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

                    Grzegorz Zachmost
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.