Stronę odwiedziło:

13.12.2022r. Licytacja elektorniczna !!!!! – Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost
Kancelaria Komornicza nr XXI, Kościuszki 30/2, Gliwice, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 60 08 / fax. 32 231 60 08
Sygnatura: KM 1119/18 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 986 4
§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 13.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Olchowa 16, 44-102 Sośnicowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach (adres: ul. Powstańców Warszawy 23/44-100, Gliwice, 44-100 Gliwice) prowadzi księgę wieczystą o numerze
GL1G/00070251/2.


Opis nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Sośnicowice przy ul. Olchowej 16, działka o nr 51/15, 181/15 o powierzchni łącznej 6637m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00070251/2.

Budynek mieszkalny wraz z garażem dwustanowiskowym oraz zbiornikiem bezodpływowym ścieków sanitarnych oraz przyłączem elektrycznym, wybudowany został w roku 2010, oddany do użytkowania w roku 2010, na podstawie pozwolenia na użytkowanie (Decyzja nr 170/Soś/10 – po zatwierdzeniu projektu zamiennego). Dostęp do drogi publicznej: Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Olchowej – jezdnia o nawierzchni bitumicznej, na odcinku działki nr 53/15 utwardzona
nawierzchnia żwirowa. Bezpośrednie sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone.

Uzbrojenie techniczne nieruchomości:

– wodociąg – przyłącze do budynku – kanalizacja sanitarna – zbiornik przydomowy – przyłącze do budynku. – energia elektryczna – przyłącze do budynku

Stan zagospodarowania: – nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o powierzchni łącznej 6637m2; – nieruchomość ogrodzona wraz z nieruchomością sąsiednią, – budynek mieszkalny oraz budynek garażowy posadowione w południowej części działki nr 181/18, pozostałą część działki w dominującym zakresie zajmuje staw rybny, w granicach działki zieleń wysoka; w północno wschodniej części działki na wzniesieniu – ule; działka nr 51/15 utwardzona, stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości, obciążona jest również służebnością gruntową – drogi koniecznej na rzecz innej nieruchomości.

( WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIAMI SKŁADOWYMI WYNOSI 1.315.000,00 zł W TYM WARTOŚĆ OGRNICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO –
SŁUŻBNOŚCI DROGI WYNOSI 32.900,00 zł )

Nieruchomość nie jest wpisana na listę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nieruchomość nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece na zabytkami. Elementy konstrukcyjne: – ściany zewnętrzne murowane z pustaków MAX gr. 34cm, otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, Fundamenty: z bloczków betonowych, ławy fundamentowe żelbetowe, pod wiatrołapem dodana ława fundamentowa – ściany wewnętrzne – wykonano jako nośne murowane z pustaków Porotherm grubości 30cm i działowe murowane z bloczków gazobetonowych grubości 10cm, – strop – monolityczny żelbetowy, – dach – konstrukcji drewno-stal, kryty dachówką ceramiczną, dodatkowe zadaszenie nad przejściem do garażu, izolacja termiczna –wełna mineralna; – posadzki – na parterze wykończone płytkami ceramicznymi, w ogrodzie zimowym deskami drewnianymi, podłoga antresoli wyłożona parkietem dębowym. – tynki i okładziny – w całym budynku i garażu wykonano tynki cementowo –wapienne jako wykończenie wnętrz, z zewnątrz wyłożono ściany styropianem i otynkowano tynkiem akrylowym, w części wiatrołapu i ogrodu zimowego tynkiem
cementowo – wapiennym, tynki malowane farbami akrylowymi; sufity wyłożono płytami gips-karton z wyjątkiem ogrodu zimowego i garażu, gdzie wykonano okładzinę drewnianą. – stolarka okienna: PCV, okna połaciowe drewniane, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wyjściowe stalowe z okładziną drewnianą, – konstrukcja drewniana ogrodu zimowego pomalowana lakierem wodo – rozpuszczalnym, podłogi drewniane, Instalacje w budynku: – ciepłej wody, – ogrzewanie podłogowe elektryczne oraz kominek w
salonie i piec kominkowy w ogrodzie zimowym, – instalacja sanitarna, – instalacja wentylacyjno – nawiewna z rekuperacją – instalacja kanalizacji – biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.12.2022 o godzinie: 09:00 .


Suma oszacowania wynosi 1 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 986 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 500,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.