Stronę odwiedziło:

13.12.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Borówkowej 2a, działka nr 78/2 o powierzchni 834 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza  Gliwice, ul.  Kościuszki 30/2

tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl,  email: gliwice6@komornik.pl konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Sygn. akt Km 1134/21, Km 2004/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.12.2022r  o godz. 12:00  w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział II Cywilny (wejście od ul. Powstańców Warszawy 23) odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Borówkowej 2a, działka nr 78/2 o powierzchni 834 m2.
Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny wolnostojący o powierzchni użytkowej 329,84 m2.

będącej własnością dłużnika

– Papkala Mateusz,

i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00095075/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  894.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      670.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 89.400,00 zł,  w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.