Stronę odwiedziło:

14.08.2019r Licytacja nieruchomości: prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu – udział 60/1000 (2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój: położone na poddaszu budynku 2-pietrowego o powierzchni 47,87 m2 + 8,23 m2 piwnica) położonej w miejscowości Gliwice przy ul.  Wandy 10/5

Gliwice, dnia 21-05-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 773/17,     VI KM 428/10,    VI KM 3808/13 , VI KM 1626/16 , VI KM 2245/11,  VI KM 2166/11 , VI KM 1557/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.08.2019r o godz.11:15 sala 219 w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości: prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu – udział 60/1000 (2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój: położone na poddaszu budynku 2-pietrowego o powierzchni 47,87 m2 + 8,23 m2 piwnica) położonej w miejscowości Gliwice przy ul.  Wandy 10/5 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KW GL1G/00086528/0.

 

będącej  własnością dłużnika:

 Szlachta Andrzej

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 145.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 96.666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 14.500,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.