Stronę odwiedziło:

14.12.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo garażowym z mieszkalnym poddaszem położonej: w powiecie gliwickim, gmina Toszek, miejscowość Kotulin, przy ul. Kolejowej 9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 3684/13, KM 46/14, KM 2739/15
Gliwice, dnia 02-11-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.12.2022r o godz. 8:30 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział II Cywilny (wejście od ul. Powstańców Warszawy 23) odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo garażowym z mieszkalnym poddaszem położonej: w powiecie gliwickim, gmina Toszek, miejscowość Kotulin, przy ul. Kolejowej 9 (działka ewidencyjna o nr 189, 821/190 o powierzchni łącznej 8730m2
będącej własnością dłużnika:

1.Pałkowski Stanisław,, udział 1/3
2.Łasocha Joanna,, udział 1/3
3.Pałkowski Marcin,, udział 1/3

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00025781/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 908.000,00 zł. (w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego służebności mieszkania wyceniona na kwotę 338.000,00 zł)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 605.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 90.800,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                      K O M O R N I K

                            Grzegorz Zachmost
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.