Stronę odwiedziło:

15.03.2021r LICYTACJA prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 15,12 m2, położonej w miejscowości Gliwice, obręb Kłodnica, na wschód od ul. Góry Chełmskiej. (w rzędzie garaży za blokiem na ul. Góry Chełmskiej nr 16-18)

Gliwice, dnia 01-02-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt Sygn. akt KM 21/18 ,  KM 718/20,    KM 1749/18 , KM 1752/18,  KM 756/18,   KM 1757/18, KM 1758/18, KM 1789/18,  KM 1791/18,   KM 1792/18,

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.03.2021r  o godz. 8:30 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział I Cywilny (wejście od ul.Jana Siemińskiego 10a) odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 15,12 m2, położonej w miejscowości Gliwice, obręb Kłodnica, na wschód od ul. Góry Chełmskiej.
(w rzędzie garaży za blokiem na ul. Góry Chełmskiej nr 16-18), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00121600/7

Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest KW GL1G/00092232/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – udział wynosi 1512/7422. Nieruchomość wspólną stanowi  działka nr 219/1,  nr budynku 281

Nieruchomość będąca własnością dłużników:

– HESS KOSMA                  udział   5/12

– HESS ALEKSANDRA     udział   5/12

– HESS PIOTR                     udział  2//12

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21.800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16.350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  2.180,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.