Stronę odwiedziło:

17.01.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Witkiewicza 59A/1.

Gliwice, dnia 04-12-2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KMP 9/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Grund Nikodem reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego: Ulewicz Magdalena

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Witkiewicza 59A/1. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – udział 5362/1805125

Nieruchomość będąca własnością dłużnika:

Grund Rafał,

mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00091785/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 17.01.2020r o godz.12:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.