Stronę odwiedziło:

17.01.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w powiecie gliwickim, gminie Gierałtowice, miejscowości Przyszowice, przy ul. Gliwickiej, działki nr 471/8 i 473/8, o powierzchni łącznej 1430 m2.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn.akt KM 535/20, KM 1247/18, GKM 9/19, KM 1476/19, GKM 40/20, KM 564/16, KM 712/16, GKM 78/20, KM 1481/19, KM 1668/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
Gliwice, dnia 16-11-2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.01.2022r o godz. 10:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział I Cywilny – (wejście od ul. Siemińskiego 10 A) odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w powiecie gliwickim, gminie Gierałtowice, miejscowości Przyszowice, przy ul. Gliwickiej, działki nr 471/8 i 473/8, o powierzchni łącznej 1430 m2.

będącej współwłasnością dłużnika:

  • Hałat Tomasz,, udział 1/2
  • Nycz – Hałat Agnieszka udział 1/2

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00104933/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 193.800,00 zł. (brutto)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 129.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19.380,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K
Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.