Stronę odwiedziło:

18.12.2018r Licytacja nieruchomości – lokalu  mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położony w Gliwicach przy ul. Mielęckiego 9/2

Gliwice, dnia 14-11-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KMP 34/06

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  18.12.2018r o godz. 13.15  w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości – lokalu  mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położony w Gliwicach przy ul. Mielęckiego 9/2 o powierzchni użytkowej-mieszkalnej 22,30m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – udział 6/1000

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00043558/6.

będącej własnością dłużnika:

– Karczewski Wiesław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  84.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 63.225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  8.430,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.