Stronę odwiedziło:

19.12.2018r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka  355, o pow. 1719m2  położonej w Gliwicach przy ul. Sopockiej

Gliwice, dnia 14-11-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 1539/10 , VI KM 938/11, VI KM 2922/12 , VI KM 1267/14 ,VI KM 1456/06 ,

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

ul. Grzybowska 53/57

00-950 Warszawa

 przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka  355, o pow. 1719m2  położonej w Gliwicach przy ul. Sopockiej, będącej współwłasnością dłużników: 

1. Szyrocka Maria,

2. Szyrocki Tomasz

3. Szyrocka Maja, 

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00041309/2

 Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 19.12.2018r o godz. 13:00  – w kancelarii komornika. 

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc 

W Z Y W A M 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.  

K  O  M  O  R  N  I  K 

mgr Grzegorz  Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.