Stronę odwiedziło:

20.02.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem biurowym, budynkiem garażowo gospodarczym), położonej w miejscowości Sierakowice przy ul. Wiejskiej 28

Gliwice, dnia 10-01-2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1905/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ul. Wołowska 8
51-116 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem biurowym, budynkiem garażowo gospodarczym), położonej w miejscowości Sierakowice przy ul. Wiejskiej 28
będącej własnością dłużnika:

1.Korus Małgorzata
2.Korus Jacek

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00001951/5
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 20.02.2020r o godz. 13:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.