Stronę odwiedziło:

23.01.2023r Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, nieruchomości położona w miejscowości Knurów ul. Mieszka I 19b/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008, NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 726/20, Km 161/22, Km 1208/20, Km 1207/20, Km 1360/16, KM 777/22, KM 555/22
Gliwice, dnia 14.12.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23.01.2023 o godz: 9:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział I Cywilny (wejście od ul. Siemińskiego) odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, nieruchomości położona w miejscowości Knurów ul. Mieszka I 19b/2 (lokal składający się z widnej kuchni, 2 pokoi w tym jeden z oknem balkonowym, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 43 m2)

Nieruchomość będąca własnością dłużnika: Mikulska Bożenna,,

mająca założony Zbiór dokumentów w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 116.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.400,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.