Stronę odwiedziło:

23.08.2021r Opis i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym budynkiem garażowym położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sandomierskiej 21

Gliwice, dnia 08-07-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1233/20
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Eos 1 FIZNFS
ul. Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym budynkiem garażowym położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sandomierskiej 21, działka ewidencyjna nr 174, obręb Kozłówka

będącej współwłasnością dłużnika :

Świżewski Marek (udział w nieruchomości 1/2):

Nieruchomośc posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00043955/9

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 23.08.2021 o godz. 14:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.