Stronę odwiedziło:

23.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym, działka nr 1610, obręb ewidencyjny Knurów, położonej w miejscowości: Knurów przy ul. Wieniawskiego  11

Gliwice, dnia 30-08-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 1156/18, KM 1105/18, KM 1140/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Janus Agnieszka

skr. 53

05-075 Warszawa i inni

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym, działka nr 1610, obręb ewidencyjny Knurów, położonej w miejscowości: Knurów przy ul. Wieniawskiego  11

będącej własnością w udziale 1/2 dłużnika:

Adamczyk Bogdan,

 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00051927/3

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 23.10.2019r  o godz. 13:30  – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.