Stronę odwiedziło:

23.11.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka 355, o pow. 1719m2 położonej w Gliwicach przy ul. Sopockie

Gliwice, dnia 07-10-2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1539/10 , VI KM 938/11, VI KM 2922/12 , VI KM 1267/14 ,VI KM 1456/06 ,
VI KM 2688/15
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka 355, o pow. 1719m2 położonej w Gliwicach przy ul. Sopockiej, będącej współwłasnością dłużników:

1. Szyrocka Maria,
2. Szyrocki Tomasz
3. Szyrocka Maja,

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00041309/2

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 23.11.2020r o godz. 14:30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

mgr Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.