Stronę odwiedziło:

24.02.2021r Licytacja ruchomości: SAMOCHÓD OSOBOWY Marka: TOYOTA Model: CAMRY 2,4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul.  Kościuszki 30/2

tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl,  email: gliwice6@komornik.pl

konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Sygn. akt GKm 52/20                                                               Gliwice, dnia 19-01-2021

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2021 r. o godz. 14:30 pod adresem:

ul.  Kościuszki 30/2 (Kancelaria Komornika)

44-100 Gliwice

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości:

 L.p.Opis licytowanej  ruchomości ilośćWartość szacunkowa w zł.
oszacowania
wywoławcza 1/2
      1  
SAMOCHÓD OSOBOWY Marka: TOYOTA Model: CAMRY 2,4 Data pierwsz. rejestracji: 2002-05-20 Rok produkcji: 2002 Rejestracja: SG92392 Silnik: poj: 2362 cm3, moc: 112 KM, rodz. paliwa: BENZYNA VIN: JTDBE30KX00096474
      1      20.000,00 zł      10.000,00 zł

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Cena wywołana wynosi jedna druga sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.