Stronę odwiedziło:

25.01.2021r. Licytacja prawa odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Zwycięstwa 45/5

Gliwice, dnia 08-12-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 1330/18, KM 922/19 , KM 502/19 ,VI KM 28/20

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.01.2021  o godz. 13.15  w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej: prawo odrębnej własności lokalu położonego w miejscowości Gliwice przy ul.  Zwycięstwa 45/5 o powierzchni mieszkalnej użytkowej 140,19 m2 (4 pokoje w tym jeden z balkonem, łazienka, WC, przedpokój)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00061520/3.

należącej do dłużnika : Pawlak Henryk

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 479.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 359.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 47.900,00 zł,  w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.