Stronę odwiedziło:

26.02.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 15,12 m2,

Gliwice, dnia 13-01-2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt KM 21/18 , KM 1749/18 , KM 1752/18, KM 1756/18, KM 1757/18, KM 1758/18,
KM 1789/18, KM 1791/18, KM 1792/18,
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Gmina Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 15,12 m2, położonej w miejscowości Gliwice, obręb Kłodnica , na wschód od ul. Góry Chełmskiej,

Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali udział wynosi 1512/7422. Nieruchomość wspólną stanowi działka nr 219/1, nr budynku 281

Nieruchomość będąca własnością dłużników:

– HESS KOSMA udział 5/12
– HESS ALEKSANDRA udział 5/12
– HESS PIOTR udział 2//12

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00121600/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26.02.2020r o godz. 13:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.