Stronę odwiedziło:

26.04.2923r. Licytacja prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Koraszewskiego 27/2.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008, NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 222/22, Km 510/16
Gliwice, dnia 14.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.04.2023r o godz.9.00 w sali nr 227 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział I Cywilny (wejście od ul.Jana Siemińskiego 10a ), odbędzie się:

P I E R W S Z A

L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Koraszewskiego 27/2.
Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w części wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – wysokość udziału wynosi 4016/10000
będącej własnością dłużnika:

  • DYLSKA OLSZAŃSKA BARBARA
  • OLSZAŃSKI ADAM

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00083440/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 100.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 75.675,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 10.090,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.