Stronę odwiedziło:

27.11.2018r  Licytacja prawa własności nieruchomości: gruntowej niezabudowanej składającej się z 2 działek ewidencyjnych nr 471/8 i 473/8 o powierzchni łącznej 1430 m2, położonej w miejscowości Przyszowice przy ul. Gliwickiej,

Gliwice, dnia 10-10-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 564/16, VI KM 1668/16 , VI KM 1247/18, VI KM 1157/18, VI KM 712/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27.11.2018r o godz. 14:30, sala 222 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

prawa własności nieruchomości: gruntowej niezabudowanej składającej się z 2 działek ewidencyjnych nr 471/8 i 473/8 o powierzchni łącznej 1430 m2, położonej w miejscowości Przyszowice przy ul. Gliwickiej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GLG/00104933/5.

 

będącej współwłasnością dłużnika:

Hałat Tomasz  (udział 1/2)

Nycz – Hałat Agnieszka (udział 1/2)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 172.750,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  115.166,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.275,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.