Stronę odwiedziło:

28.11.2018r Opis i oszacowanie nieruchomości: gruntowej zbudowanej budynkiem letniskowym, położonej na terenie powiatu gliwickiego, gmina Rudziniec w miejscowości Taciszów przy ul. Astrów 9, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 156/12, o powierzchni 441m2

Gliwice, dnia 10-10-2018
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1189/17 , VI KM 1188/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

PKO Leasing Spółka Akcyjna r.pr.Krzysztof Wąsikowski
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: gruntowej zbudowanej budynkiem letniskowym, położonej na terenie powiatu gliwickiego, gmina Rudziniec w miejscowości Taciszów przy ul. Astrów 9, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 156/12, o powierzchni 441m2

będącej współwłasnością dłużniczki:
Kubica Grażyna (udział w nieruchomości 1/8)

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00047959/5
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 28.11.2018r o godz. 12.30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.