Stronę odwiedziło:

29.08.2022r Licytacja nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Częstochowskiej 14/5, (o powierzchni użytkowej mieszkalnej 114,90 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 11,80 m

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 250/20
Gliwice, dnia 21-06-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.08.2022r o godz . 10.30 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Częstochowskiej 14/5, (o powierzchni użytkowej mieszkalnej 114,90 m2, powierzchni przynależnej piwnicy 11,80 m2 będącego własnością dłużnika:

1.Lisowski Zdzisław,
2.Lisowska Jolanta,,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwice nr GL1G/00050583/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 524.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 393.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 52.400,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.