Stronę odwiedziło:

30.08.2022r. Licytacja nieruchomości: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonej pod adresem Gliwice ul. Helska 7/10 (powierzchnia użytkowa mieszkalna 55,09 m2, powierzchnia przynależna 3,49m2, piąta kondygnacja – 4 piętro)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 1140/20, KM 527/19 , KM 138/20, KM 553/19, KM 1036/20,
KM 669/21, KM 902/21, KM 2304/11, KM 276/22
Gliwice, dnia 01-07-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.08.2022r o godz: 12:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział I Cywilny (wejście od ul, Jana Siemińskiego 10A) odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonej pod adresem Gliwice ul. Helska 7/10 (powierzchnia użytkowa mieszkalna 55,09 m2, powierzchnia przynależna 3,49m2, piąta kondygnacja – 4 piętro)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00105667/6.
będącej współwłasnością dłużnika :

1.Klyta Teofil,, udział 3/4
2.Klyta Bartłomiej,, udział 1/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 121.050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16.140,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.