Stronę odwiedziło:

30.10.2023r. Licytacja udziału dłużnika wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 355, o pow. 1719m2 położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sopockiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn.akt VI KM 1539/10, KM 2922/12, KM 938/11, KM 49/22,
Gliwice, dnia 14-09-2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30.10.2023r o godz.13:00 w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach sala 222 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału dłużnika wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 355, o pow. 1719m2 położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Sopockiej, będącego własnością dłużnika:

Szyrocki Tomasz (licytowany udział dłużnika w nieruchomości wynosi 1/4)

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00041309/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 618.000,00 zł. w tym licytowany udział dłużnika ¼ w nieruchomości na kwotę 154.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowanego udziału tj. kwotę: 115.875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.450,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215 ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.